توضیحات کامل :

دانلود فایل پی دی اف جزوه روش تحقیق1، در حجم 17 صفحه برای راهنمایی انجام تحقیق. 

 

بخشی از متن:

روش تحقیق
1-1 تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن، پیداکردن، يافتن يا جستجوی حقیقت آورده شده است.
2-1 تحقیق به روش علمی مجموعه از مقررات و قواعد می باشددد که ونوننی جسددتجو برای يافتن حقايق مربوط به يک
موضوع را نشان می دهد.
 در جاي ديگر آنراحقيقت پژوهی ناميده اند .
 تحقيق عملی منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائی براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد.
 تحقيق فرايندي است برنامه ريزي شده، هوشيارانه، نظام مند و قابل اعتماد ..
2 انواع تحقیق
1-2 انواع تحقیق براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند:
-1 تحقیقات بنیادی :
ست. » گسترش مرز علم و دانش « هدف از اين نوع تحقيقات
می شوود يا نظريه و نظريه هاي قللی در آن رشوته را تلميل می کند و يا به نقد نظريه هاي قللی پرداخته و افق جديدي را به » توليد علم « منجر به
روي انسان باز می کند.
و...

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 17 صفحه برای راهنمایی در انجام تحقیق تهیه شده است.