توضیحات کامل :

40 تمرین درس مهندسی زلزله با پاسخ کاملا تشریحی

از مطالب مختلف مانند:

میرائی

مدل چند درجه آزادی

روش کار مجازی

ارتعاش آزاد

و...