توضیحات کامل :

جزوه درس تحلیل سازه های 2

 

برخی از مطالب ارائه شده در این جزوه:

درجات آزادی

درجه آزادی انتقالی

درجه آزادی خرپا

روش شیب-افت

روش شیب-افت بدون بارگذاری روی اعضا

روش شیب-افت با بارگذاری روی اعضا

روش پخش لنگر

مثال های حل شده

و...