توضیحات کامل :

عبارتست از عملبات، اقدامات و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود.

بخشی از مطالب ارائه شده در این جزوه:

تجهیز کارگاه

انواع تجهیز

تجهیز اولیه

تجهیز ثانویه

انواع کارگاه از نظر ابعاد

انواع کارگاه از نظر مکان

طرح جانمایی

قصور پیمانکار

انبارها

ساختمان های مسکونی

ساختمان های اداری

آزمایشگاه

و...