توضیحات کامل :

جزوه مهندسی زلزله

برخی از مطالب ارائه شده در این جزوه:

تعریف زلزله

علم زلزله شناسی

انواع امواج زلزله

نحوه تعیین
زلزله مصنوعی

علل وقوع زلزله
نحوه تعیین کانون زلزله

مرکالی

مکانیزم های تخریب

میرائی و انواع آن

روابط تجربی بین سرعت و شتاب زلزله

کنترل واژگونی

و...