توضیحات کامل :

جزوه راهنمای طراحی گام به گام قاب های بتن مسلح مطابق با آیین نامه ACI 318-14

 

فهرست مطالب:

خلاصه بندهای آیین نامه ACI 318-14 مرتبط با طرح غیرلرزه ای تیرها و ستون ها

الگوریتم های طرح خمشی تیرها

الگوریتم های طرح برشی تیرها

الگوریتم های طرح پیچشی تیرها

الگوریتم ترسیم منحنی اندرکنش ستونها